آدرس پستي:   ايران، مازندران، آمل، كيلومتر 5 جاده هراز، صندوق پستي731، مركز آموزش كوتاه مدت دانشگاه شمال

   آدرس وب سايت مركز آموزش كوتاه مدت دانشگاه شمال :    http://sec.shomal.ac.ir

    تلفن:     2203718- 0121

    تلفن همراه:     09113255015

   فكس:    2203755 - 0121