دانشگاه شمال  در راستاي تحقق اهداف و ماموريتهاي تعريف شده خويش براي توسعه و نشر دانش و آشناسازي مديران، كارشناسان و پرسنل اجرايي سازمانها، بنگاههاي اقتصادي، موسسات و ... در ادارت دولتي و خصوصي با مفاهيم پايه اي ، مبادرت به اخذ مجوز صلاحيت اجراي آموزش كاركنان دولت در حيطه اداري و مالي از دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري مازندران نموده است . اين مجموعه آموزش ها در چهار فرمت كارگاههاي آموزشي، سمـينار هاي آموزشي و دوره هاي كـوتاه مدت علمي و كاربردي و دوره هاي بلند مدت برگزار  مي گردد.  
در پايان هر دوره آموزشي آزمون تخصصي برگزار مي گردد . كه به قبول شدگان گواهينامه تعلق مي گيرد.

      مقررات آموزشي  :      

  • مهلت ثبت نام هر دوره تا يك هفته پيش از شروع دوره مي باشد .

  • شركت كنندگاني كه موفق به گذراندن دوره مذكور شوند گواهينامه قبولي معتبر اعطا خواهد شد .

  • به شركت كنندگاني كه به طور كامل در دوره حضور داشته باشند اما موفق به قبولي در آزمون برگزار شده نشوند گواهينامه حضور اعطا خواهد شد .

  • شهريه هر دوره شامل هزينه مدارك، جزوات، مستندات آموزشي ،صدور گواهينامه و نهار ( دوره هايي كه روز كامل را شامل مي شو ند( مي باشد .